Regulamin

REGULAMIN
 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.lekado.pl.
2. Sklep prowadzony jest przez firmę Selfier Joanna Pichur z siedzibą w Przemyślu, pod adresem Rynek 2, 37-700 Przemyśl, która została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP 7952537797, Regon: 365022763, zwaną dalej "Administratorem". Dane kontaktowe: adres internetowy: www.lekado.pl, e-mail: biuro@lekado.pl, zamowienia@lekado.pl, Facebook: https://www.facebook.com/Le-Kado-103790868033337 ,
Instagram: https://www.instagram.com/le_kado_/?hl=pl.
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Określa zasady korzystania ze Sklepu oraz tryb zawierania umów sprzedaży za odległość za pośrednictwem Sklepu.
4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz z polityki prywatności.
5.Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

II DEFINICJE WYKORZYSTANE W REGULAMINIE

Dzień Roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
Dostarczenie- proces doręczenia Towarów Klientowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika.
Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.
Klient – osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca w Sklepie Umowę sprzedaży.
KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
Konto Klienta – indywidualny profil oznaczony indywidualnie nazwą i hasłem podanym przez Klienta w trakcie Rejestracji, pozwalająca na złożenie Zamówienia przez Klienta lub skorzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności lub usług w Sklepie.
Konsument- klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym z bezpośrednio z prowadzoną prze z niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koszyk – funkcjonalność sklepu udostępniana każdemu Klientowi, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenia podsumowania ceny poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie, kosztów wysyłki, wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Towarów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży.
Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 KC.
Przewoźnik – podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy ze Sprzedawcą.
Regulamin- niniejszy dokument, którego przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem strony internetowej.
Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu;
Sklep – prowadzona przez Sprzedawcę platforma teleinformatyczna (system informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów), dostępna pod adresem www.lekado.pl, umożliwiająca Użytkownikom: zapoznanie się z Towarami, w tym z ich cenami i dostępnością, Rejestrację, zawarcie Umowy sprzedaży, umów świadczenia usług elektronicznych. 
Sprzedawca – Selfier Joanna Pichur, ul. Rynek 2, 37-716 Przemyśl, NIP 795 253 77 97, REGON: 365022763.
Sprzedaż – usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.
Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży.
Umowa sprzedaży – zawarta na zasadach określonych w Regulaminie w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą umowa sprzedaży Towaru na odległość;
Usługi elektroniczne – usługi świadczone w Sklepie przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
Użytkownik (Klient) – każdy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie.
Zamówienie – oświadczenie Klienta złożone za pośrednictwem Formularza zamówienia, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Sklepie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zawierające dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

III ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.    Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
•    dostęp do sieci Internet,
•    przeglądarka internetowa Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10;
•    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;
•    program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
2.    Złożenia Zamówienia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Użytkownika co najmniej: aktywnego Konta lub aktywnego konta poczty elektronicznej.
3.    Korzystanie z Usług elektronicznych może wiązać się z zagrożeniem, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie (programy antywirusowe).
4.    W Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka cookies dostępna na stronie Sklepu.
5.    Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.
6.    Złożenie Zamówienia lub założenie Konta wymaga dobrowolnej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
7.    Sprzedawca bezpłatnie udostępnia takie usługi elektroniczne jak Koszyk, konto, Formularz zamówienia.
8.    Usługa Koszyka, jest dostępna bezpośrednio po umieszczeniu, dodaniu produktu do niego. Jest ona jednorazowa i kończy się po złożeniu zamówienia. Koszyk zapamiętuje informacje o Towarach wybranych przez Klienta, jednakże nie zapewnia dostępności tych produktów w późniejszym terminie, nie rezerwuje ich.
9.    Umowa świadcząca  o usługach elektronicznych dla Konta, zostaje zawarta z chwilą otrzymania potwierdzenia wysłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail Użytkownika podany w procesie Rejestracji. Konto jest nieodpłatne na czas nieograniczony. Użytkownik bez podania przyczyny w każdej chwili może usunąć konto, poprzez wysłanie żądania na adres biuro@lekado.pl. 
10.    Konto daje możliwość śledzenia statusu Zamówienia, przechowywania i udostępniania historii Zamówień a także korzystania z Koszyka.

IV ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW.

1.    Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, o ile Sprzedawca nie zastrzegł inaczej.
2.    Ceny Towarów uwidocznione na stronie internetowej sklepu zostały przedstawione w polskiej wersji językowej oraz podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy. Na cenę końcową , ostateczną kwotę do zapłaty składa się cena za Towar oraz koszt dostawy ( w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, o której Klient jest informowany na stronach sklepu  w trakcie składnia Zamówienia.
3.    Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie nienależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu zamówienia przez Klienta. 
4.    Informacje o Towarach przedstawione w Sklepie nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 KC.
5.    Zamówienia poprzez sklep www.lekado.pl można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały rok.
6.    W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić Formularz Zamówień. W formularzu Klient podaje następujące dane:
a)    Imię i nazwisko lub nazwa firmy wraz z numerem NIP,
b)    Adres e-mail,
c)    Numer telefonu,
d)    Dane adresowe potrzebne do wysyłki towarów.
7.    Złożenie zamówienia stanowi ofertę Klienta do zawarcia Umowy sprzedaży wybranych przez Klienta Towarów. Złożenie zamówienia jest możliwe udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem. Po jego złożeniu Klient automatycznie dostaje potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia na adres poczty elektronicznej, który podał przy jego składaniu.
8.    Sklep realizuje zamówienia złożone od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy sklepu tj.  od 10.00 do 16.00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Konsument za dodatkową opłatą może wybrać opcję dostawy z zagwarantowanym dniem lub godziną dostawy, jest to ustalane indywidualnie. 
9.    Klient z pełną świadomością i odpowiedzialnością wypełnia pola dotyczące danych osobowych, adresu dostawy, telefonu kontaktowego, adresu e-mail. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia przesyłki przez dostawców, spowodowanego podaniem przez Klienta błędnych, niekompletnych lub fałszywych danych dotyczących adresu dostawy. Sklep nie ma obowiązku weryfikacji danych osobowych podawanych przez Klienta podczas składania zamówienia. Podanie błędnego bądź fałszywego adresu e-mail oraz numeru telefonu uniemożliwia kontakt sklepu z Klientem związany z realizacją zamówienia. W przypadku niemożności doręczenia spowodowanego błędnymi danymi podanymi przez kupującego, sklep ma prawo wystąpić do składającego zamówienie o zwrot kosztów odesłania nieodebranej przesyłki, według stawek Przewoźnika. 
10.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z działań prowadzonych przez Przewoźnika. 
11.    Jeśli Konsument dokonuje zakupu produktów zawierających alkohol dostarczanych za pośrednictwem Przewoźnika, uprawnia on  do odbioru produktu w swoim imieniu kuriera, który tę przesyłkę dostarcza. Poświadczając wcześniej swoją pełnoletniość poprzez zaznaczenie odpowiedzi komunikatu pojawiającego się na stronie oraz wypełniając stosowne oświadczenie (Załącznik 2). 
12.    W przypadku, gdy Sprzedający nie otrzyma zapłaty, Zamówienie nie jest uznane za prawidłowo złożone, co skutkuje nie uznaniem umowy i nie zrealizowaniem Zamówienia. Zamówienia nieopłacone (poza „za pobraniem”), które pozostają nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będę anulowane, a Sprzedający nie jest w takim przypadku związany Zamówieniem i odmówi jego realizacji. 
13.     Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży, wg wyboru Klienta paragon fiskalny lub fakturę VAT, której warunkiem wystawienia jest informacja do Sprzedającego przy składaniu Zamówienia i podanie wszystkich niezbędnych danych.

V PŁATNOŚCI

1.    Płatności za Towar w Sklepie odbywa się:

a)    w przypadku dostawy w formie przesyłki kurierskiej – w chwili składania Zamówienia za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu tej płatności zintegrowanej ze Sklepem- Przelewy24, jak również kartą płatniczą ( Visa, Visa Electron, MasterCard, MastercardElectric, Maestro), przelewem tradycyjnym lub za pobraniem, w momencie doręczenia przesyłki przez Przewoźnika.
b)    w przypadku odbioru osobistego  w chwili składania zamówienia za pomocą wykorzystania płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi elektronicznej zintegrowanej ze sklepem lub w chwili odbioru Towaru gotówką lub kartą. 
2.    Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą, według tego co wybrał Klient, odbywają się za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi:
Przelewy24- spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
3.    Kiedy klient , wybrał płatność elektroniczną, a Sklep nie odnotował wpłaty. Sklep może skontaktować się z Klientem w celu przypomnienia o płatności. Brak płatności w terminie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
4.    Kiedy nastąpi konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, zwrot dokonuje się na rachunek bankowy przypisany do karty Klienta, którą dokonano płatność.

VI DOSTAWA

1.    Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2.    Sprzedawca oferuje określone formy dostawy Towarów:
a)    dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany adres, podany przez Klienta w trakcie składnia Zamówienia,
b)    odbiór osobisty w Przemyślu przy ulicy Rynek 2, w godzinach pracy sklepu.
3.    Koszty dostawy wskazane są na stronie, w zakładce „Jak wysyłamy” jak i przy podsumowaniu Zamówienia.
4.    Klient ma prawo do skorzystanie z darmowej wysyłki po dokonaniu zakupów na kwotę 350zł brutto.
5.    Z zastrzeżeniem pkt poniżej zamówienia są wysyłane maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia i płatności. Zamówienia opłacone prawidłowo zazwyczaj już następnego dnia roboczego. Ze względu na specyfikę produktów unikamy wysyłania przesyłek w piątki, tak aby uniknąć ich przetrzymania w magazynach kurierskich, w niewłaściwych warunkach termicznych na czas weekendu.
6.    Boxy prezentowe zawierające słodkości Selfier wysyłamy wyłącznie od poniedziałku do czwartku. Zamówienie wypieków złożone i opłacone w czwartki po godz. 10.00, będą realizowane w poniedziałki. 
7.    Termin zamówienia jest liczony w dniach roboczych, jeśli towary mają różne terminy realizacji dla całego zamówienia jest wybierany ten najdłuższy, spośród przewidzianych.
8.    Sprzedawca informuje Klienta o statusie zamówienia poprzez Konto oraz wysyłając wiadomości na podany adres e-mail. Klient może sprawdzić status zamówienia w założonym Koncie. 

VII PRZEDSIĘBIORCY

1.    W stosunku do Umowy sprzedaży Towarów zawartej z Przedsiębiorcą z chwilą wydania Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
2.    Przedsiębiorca po otrzymaniu Towaru zobowiązany jest sprawdzić jego stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika.
3.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

VIII REKLAMACJA TOWARÓW ORAZ USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ

1.    Z tytułu wad Towaru Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady według określonych zasad zgodnie z art.  556-576 KC.
2.    Aby rozpatrzyć reklamację Klient dostarcza reklamowany Towar do Sprzedawcy:
•    z dołączonym do niego dowodem zakupu oraz opisem wady, daty jej powstania, a także żądania Klienta w tym zakresie. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego na dostępnego na stronie (Załącznik 3).
•    na swój koszt, jednakże jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca zwróci poniesione koszty.
3.    Klient może zgłaszać reklamacje także związane z funkcjonowaniem Sklepu oraz korzystaniem z Usług elektronicznych.
4.    Sprzedawca rozpatrzy reklamację w przypadku Towaru w terminie 14 dni od jej otrzymania, zaś w przypadku Usług elektronicznych w terminie 30 dni.
5.    Reklamacje należy składać do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamówienia@lekado.pl.

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
2.    Zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta (art. 38) Sklep Lekado.pl nie przyjmuje zwrotu Towaru, który jest dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu traci swą wartość lub jest to produkt spersonalizowany, tworzony na zamówienie, a także produktów świeżych, z krótkim terminem przydatności.
3.    Oświadczenie od ustąpienia od umowy Klient może sformułować samodzielnie bądź też skorzystać ze wzoru, (Załącznik 1) do Regulaminu.
4.    Konsument w przypadku wykorzystania prawa do odstąpienia od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem wykorzystania Towaru ponad to co jest konieczne do  stwierdzenia jego charakteru, cech, funkcjonowaniu lub też nieprawidłowego zapakowania przesyłki zwrotnej. 
5.    W przypadku kiedy nastąpi odstąpienie od umowy, umowa ta jest uważana za niezawartą. To co świadczyły strony, ulega zwrotowi w niezmienionym stanie, chyba, że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności i charakteru Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
6.    Sprzedawca zwróci Konsumentowi dokonane przez niego Płatności za Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży z zastrzeżeniem punktu 4 powyżej.
7.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków Konsumentowi do chwili otrzymania zwrotu Towaru. 
8.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty , jakiego użył Konsument, chyba, że wyrazi on zgodę na inny sposób płatności, ustalany indywidualnie.
9.    Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów związanych ze zwrotem towaru.
10.    Zwrot Towaru klient dokonuje osobiście lub drogą wysyłkową na adres:
Selfier Joanna Pichur, ul. Rynek 2, 37-700 Przemyśl – adres Biura Obsługi Klienta.

X DANE OSOBOWE

1.    Administratorem danych osobowych jest Selfier Joanna Pichur, ul. Rynek 2, 37-700 Przemyśl, NIP 7952537797, REGON 365022763, tel.530 821 455,  e-mail: biuro@lekado.pl
2.    Dane osobowe Klienta będą przetwarzane jedynie w celach niżej wymienionych: 
•    realizacji zamówienia,
•    obsługi,
•    zapytań,
•    kontaktu,
•    rozpatrzenia reklamacji,
•    do możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności sklepu.
3.    Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji usług sprzedaży swoich Towarów.
4.    Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.    Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystania – dane są przetwarzane: 
a)    za zgodą pobieraną w przypadku założenia i obsługi Konta ( 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
b)    w celu złożenia i wykonywania Zamówienia przez Administratora (art. 6 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
c)    w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych prowadzoną działalnością (art. 6 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
6.    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b)    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
7.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
9.    Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres 3 lat od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień w przypadku założenia konta w sklepie internetowym.
10.    W przypadku usunięcia konta w systemie sklepu, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji, obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.
11.    Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
4.    Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
5.    Wszystkie informacje w formie pisemnej i zdjęcia dostępne na stronie lekado.pl są chronione prawem autorskim. Ich niekomercyjne przedstawienie na innych stronach internetowych jest dozwolone pod warunkiem, że zostanie podana nazwa firmy LE KADO i strona internetowa lekado.pl .
6.    Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i zmiana zawartości strony oraz zawartości boxów w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez pisemnej zgody autora serwisu lekado.pl jest zabronione.

XII POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.    Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do zrealizowania zamówienia. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, jak i podmioty wskazane w punkcie 3 poniżej.
2.    Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@lekado.pl, a także w ramach serwisu Facebook oraz Instagram. Administrator przechowuje korespondencję w celu jak najszybszej i rzetelnej reakcji na pojawiające się zapytania oraz rozstrzygnięć reklamacyjnych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia i podejmowanych rozstrzygnięć na podstawie zgłoszeń przez Użytkowników.
3.    Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie mogą być przenoszone, sprzedawane, ani wypożyczane dla innych osób lub instytucji, do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.
4.    Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, przekazywane są firmie kurierskiej, serwisowi płatności elektronicznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, marketingowe, w tym podmiotom umożliwiającym wysyłkę – w celu należytej realizacji umowy, w szczególności w celu dostawy zamówionego towaru oraz zwrotu należności Klientowi (w przypadku uwzględnionych reklamacji).
5.    Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli obowiązujące przepisy prawa tego wymagają.
6.    Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
7.    Dane te mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną po wyrażeniu przez Użytkownika dobrowolnej zgody.
8.    Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Dane przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem.
Podanie danych:
Dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach może być konieczne, by zawrzeć umowę
Skutek niepodania danych:
Brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie, korzystania z usług Sklepu, dokonania zakupów w Sklepie, otrzymywania informacji o ofertach specjalnych czy promocjach oferowanych w Sklepie

Dodano do koszyka